İmmunoloji müayinələr

Laborator müayinələrin siyahısı

Anti - MOG IgG
Aquaporin-4 AGP 4(Neuromyelitis optica IgG) NMO
C1 esteraz inhibitoru (C1 inakivator)
C1-Esterase-Inhibitor activity (Funksional)
C1q-complement
C3 komplementinin səviyyəsinin təyini
C4 komplementinin səviyyəsinin təyini
Sümük iliyinin immunfenotiplənməsi (Flow cytrometry)
İmmunoqlobulin G likvorda təyini
Immunoqlobulin G4
Immunoqlobulin G (İgG) səviyyəsinin təyini
Immunoqlobulin M (İgM) səviyyəsinin təyini
Immunoqlobulin A (İgA) səviyyəsinin təyini
Immunoqlobulin E (İgE) səviyyəsinin təyini
İnterleykin -6 səviyyəsinin qanda təyini
NMDA (N-metil-D-aspartat reseptoru) ümumi əkscisimlər zərdabda