Histomorfoloji müayinələr

Laborator müayinələrin siyahısı

Biopsiya materialının histomorfoloji müayinəsi
Əməliyyat materialının histomorfoloji müayinəsi
Sümük iliyi hüceyrələrinin morfoloji müayinəsi
PAP test (uşaqlıq boynundan sitoloji yaxma)