Qanın biokimyəvi müayinələri

Laborator müayinələrin siyahısı

ADA - adenozin deaminaz
Alanin aminotransferaza (ALT)
Albumin
Alfa amilaza
Alfa-1 antitripsin
Amiloid A
Amin turşuları
Ammonyak
Anjiotenzin çevirici fermentin (ACE) təyini
Antistreptolizin-0 (ASO)
Apolipoprotein A-1
Apolipoprotein B
Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteinlər (LDL)
Asilkarnitin profili və amin turşuları
Aspartat aminotransferaza (AST)
Azot (BUN)
Beyin natriuretik peptidinin təyini
Bilirubinin fraksiyalarının təyini
Biotinidazın aktivliyinin təyini
Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL)
C-reaktiv zülal (CRP)
Düz bilirubin
Eritropoetin
Fenilalanin
Ferritin
Fetan turşusu
Haptoqlobin
Hemosiderin
Histamin
Homosistein
İmmunfiksasiya protein elektroforezi
Karbamid
Karnitin (sərbəst)
Karnitin (ümumi)
Kreatinin
Kreatinin klirensi GFR-MDRD
Kreatinkinazanın MB fraksiyası
Kreatinkinazanın ümumi fraksiyası
Laktat
Laktat dehidrogenaza (LDH)
Lipaza
Methemoqlobin
Öd turşularının təyini
Omeqa-3 yağ turşuları
Osmolyarlığın təyini
Osteokalsin
Pankreatik amilaza
Piruvat
Prokalsitonin
Protein elektroforezi
Protein fraksiyaları
Qamma-glutamil transfraza (GGT)
Qanda ketonlar
Qələvi fosfataza (ALP)
Qlikohemoqlobinin təyini (HbA1c)
Qlükoza
Qlükoza tolerantlıq testi
Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaz (G6PD) fermentinin aktivliyinin təyini
Revmatoid faktor (RF)
Seruloplazmin
Sial turşuları
Sidik turşusu
Sistatin C
Timol sınağı
Transferrin
Trigliseridlər
Troponin I
Troponin I (test)
Turş fosfataza
Ümumi bilirubin
Ümumi lipidlərin səviyyəsinin təyini
Ümumi xolesterol
Ümumi zülal
Xolinesteraza
Yüksək həssas C-reaktiv zülal (hs-CRP)
Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL)
Zərdabın latent dəmir bağlama qabiliyyəti (UIBC)
Zərdabın ümumi dəmir bağlama qabiliyyəti (TIBC)
Zonulin