Autoimmun xəstəliklərin markerləri

Laborator müayinələrin siyahısı

Adacıq (İslet) əkscisimləri (İCA)
Anti CCP-siklik sitrulin peptidinə qarşı əkscisimlər
Anti dsDNA-iki spirallı DNT qarşı əkscisimlər
Anti GAD əkscisimləri
Anti mitoxondrial əkscismlər (AMA-M2) IgG
Anti neytrofil perinuklar əkscisimlər p-ANCA (Anti MPO IgG)
Anti neytrofil sitoplazmatik əkscisimlər c-ANCA (anti PR3)
Anti nuklear əkscisimlərin təyini-ANA screen IgG
Anti ssDNA-bir spirallı DNT qarşı əkscisimlər
Antiretikulin əkscisimlərinin qanda təyini
Asetilxolin reseptorlarına qarşı əkscisimlərin təyini
Beta2-qlikoprotein IgG səviyyəsinin təyini
Beta2-qlikoprotein IgM səviyyəsinin təyini
DİK-Dövr edən immun komplekslərinin təyini
ENA profil (Anti SS-A,SS-B,Sm,RNP/Sm,Scl-70,Jo-1)
Endomizial IgA əkscisimlərinin təyini
Endomizial IgG əkscisimlərinin təyini
Fosfolipid IgG əkscisimlərin təyini
Fosfolipid IgM əkscisimlərin təyini
Kardiolipin İgG əkscismlərinin təyini (Cardiolipin IgG)
Kardiolipin İgM əkscismlərinin təyini (Cardiolipin IgM)
Kumbs reaksiyası (düz)
Kumbs reaksiyası (qeyri-düz)
LKM-1 səviyyəsinin təyini
Lupus test
Mədənin pariyetal hüceyrələrinə qarşı anticisimlər - APCA
Paraneoplastik panel
Qliadin İgA əkscismlərinin qanda səviyyəsinin təyini
Qliadin İgG əkscismlərinin qanda səviyyəsinin təyini
Saxaromisetlərə qarşı əkscisimlər ASCA İgA
Saya əzələyə qarşı əkscisimlərin təyini (ASMA)
SCL-70 əkscisimlərinin təyini (Progressive systemic sclerosis)
Soyuqluq əkscisimlərin təyini
Spermaya qarşı əkscismlərin təyini (ASA)
Toxuma transqlyutaminazası IgA əkscisimlərin təyini
Toxuma transqlyutaminazası IgG əkscisimlərinin təyini